Portal al Profesorului de Religie Ortodoxa
October 23, 2017, 09:45:48 AM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: SMF - Just Installed
 
   Home   Help Search Login Register  
Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
 1 
 on: October 09, 2017, 04:21:27 PM 
Started by diana - Last post by diana
Puteți descarca toate temele pentru admiterea la Seminarul Teologic din Galati de aici:
http://www.seminarulsfandrei.ro/images/2015/03/Teme%20admitere%20Seminar.pdf

Sursa: http://www.seminarulsfandrei.ro/admitere-2015/133-teme-pentru-admitere

 2 
 on: October 06, 2017, 06:51:27 PM 
Started by diana - Last post by diana
Stimati colegi,

In data de 15 decembrie 2017 se va desfasura cea de a X-a editie a concursului national de cercetari pedagogice in domeniul educatiei religioase si al educatiei morale "Pentru scoala de maine".

Cercetarile pot fi trimise pana la data de 11 decembrie 2017, pe adresa de e-mail: educatia_religioasa2004@yahoo.com

Amanunte gasiti in documentele atasate.

Sursa: Pr.lect.univ.dr. Dorin OPRIS
         Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

 3 
 on: September 29, 2017, 05:54:48 PM 
Started by diana - Last post by diana
Educaţia religioasă este esenţială în promovarea unei exprimări oneste şi echilibrate a propriei identităţi, ca parte a dialogului social, bazat pe respectul faţă de demnitatea persoanei umane. Religia înglobează o sursă de valori, educative, spirituale și comportamentale.

Sursa: http://www.isjbacau.ro/compartiment-curriculum/religie/scrisoare-metodica-religie-an-scolar-2017-2018/view

 4 
 on: September 27, 2017, 04:46:28 PM 
Started by diana - Last post by diana
Gradul didactic I (ce trebuie să conțină dosarul) https://isjbihor.ro/download/perfectionare/Gradul%20II/2017%202018/Gradul%20I%20&%20II.pdf

FISA DE ÎNSCRIERE https://isjbihor.ro/download/perfectionare/Gradul%20I/2017%202018/Fisa_inscriere_gr_I_2018_2020.pdf

Formular – cerere pentru înscrierea la examenul de grad didactic I Sesiunea 2017-2019
https://isjbihor.ro/download/perfectionare/Gradul I/2017 2018/Cerere de inscriere la grad 1 seria 2018_2020.pdf

În conformitate cu art. I (3) din OMEN nr. 3240/26.03.2014, pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5561/2011, solicitarea de inspecţii curente 1 pentru înscrierile la grade didactice în anul școlar 2018-2019, se va face prin completarea și depunerea unei cereri în acest sens la direcțiunea unităților de învățământ în perioada 1-31 octombrie 2017.

Cerere pentru solicitarea Inspectiei curente 1, gradul didactic I, seria 2019- 2021 (depunere dosar în anul școlar 2018-2019)
https://isjbihor.ro/download/perfectionare/Gradul%20I/2017%202018/Cerere_IC1_GrI_2019-2021.pdf

Conducerile unităţilor de învăţământ, după validarea acestora în consiliul de administrație, vor înainta cererile la Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, în perioada 1-15 noiembrie 2017 , conform precizărilor din adresa nr . 17647/26.09.2017

Sursa: https://isjbihor.ro/perfectionare/grad-didactic-i/929-precizari-privind-inscrierea-la-grade-didactice-gradul-ii-si-gradul-i

 5 
 on: September 27, 2017, 04:41:12 PM 
Started by diana - Last post by diana
Gradul didactic II (ce trebuie să conțină dosarul) https://isjbihor.ro/download/perfectionare/Gradul%20II/2017%202018/Gradul%20I%20&%20II.pdf

FISA DE ÎNSCRIERE https://isjbihor.ro/download/perfectionare/Gradul%20II/2017%202018/Fisa_inscriere_gr_II_2017_2019.pdf

Formular – cerere pentru înscrierea la examenul de grad didactic II Sesiunea 2017-2019
https://isjbihor.ro/download/perfectionare/Gradul II/2017 2018/Cerere de inscriere la grad 2 sesiunea 2017-2019.pdf

În conformitate cu art. I (3) din OMEN nr. 3240/26.03.2014, pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5561/2011, solicitarea de inspecţii curente 1 pentru înscrierile la grade didactice în anul școlar 2018-2019, se va face prin completarea și depunerea unei cereri în acest sens la direcțiunea unităților de învățământ în perioada 1-31 octombrie 2017.

Cerere pentru solicitarea Inspectiei curente 1, gradul didactic II, seria 2018- 2020 (depunere dosar în anul școlar 2018-2019)
https://isjbihor.ro/download/perfectionare/Gradul%20II/2017%202018/Cerere_IC1_GrII_2018-2020.pdf

Conducerile unităţilor de învăţământ, după validarea acestora în consiliul de administrație, vor înainta cererile la Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, în perioada 1-15 noiembrie 2017 , conform precizărilor din adresa nr . 17647/26.09.2017

Sursa: https://isjbihor.ro/perfectionare/grad-didactic-ii/930-precizari-privind-inscrierea-la-grade-didactice-gradul-ii-si-gradul-i-2

 6 
 on: September 27, 2017, 04:36:36 PM 
Started by diana - Last post by diana
A fost publicat OMEN nr. 4814/31.08.2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 743/15.09.2017.

Examenul scris pentru obținerea definitivării în învățământ în anul școlar 2017-2018, va avea loc în data de 18 iulie 2018.

Înscrierea la examen se face la nivelul unităților de învățământ, iar DOSARELE SE ÎNREGISTREAZĂ la secretariatul I.S.J. Bihor în perioada 2-9 octombrie 2017 după următorul program: Luni-Joi orele 9-16, Vineri orele 9-14.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:

 a) fişa de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ -  prevăzută în Anexa nr. 1- completată şi confirmată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat;

b) copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ;

c) document certificat "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică;

d) copii ale următoarelor documente, certificate "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, certificat de naştere, document privind schimbarea numelui;

 e) adeverință privind calificativul “Bine” sau „Foarte bine” acordat pentru ultimul an școlar în care candidatul a desfășurat activitate didactică, cu excepția candidaților aflați în primul an de stagiu;

f) adeverinţă privind achitarea taxei de înscriere la examen, pentru candidaţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (3)-taxa se va plăti la centrul de examen ;

g) adeverință din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului, ca personal didactic calificat, la data înscrierii;

h) dovada autorizării/acreditării unității de învățământ private, în baza LEN 1/2011 Cap. II , art. 22. alin 1.

Documentele specificate se vor depune într-un dosar de carton cu șină! fără folii de plastic!!!

Pe fiecare dosar se va menţiona:

    DEFINITIVARE 2018;
    Numele şi prenumele candidatului (conform C.I.);
    Specialitatea, disciplina de examen;
    Școala unde funcţionează în anul şcolar 2017- 2018;
    Nr. de telefon la care cadrul didactic poate fi contactat (de preferat telefon mobil);
    Limba de susținere a examenului.

IMPORTANT

Candidații care și-au depus dosarul de înscriere în noiembrie 2016, vor completa dosarul pentru DEF 2018 cu următoarele documente:

a) fişa de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ -  prevăzută în Anexa nr. 1- completată şi confirmată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat;

b) adeverință privind calificativul “Bine” sau „Foarte bine” acordat pentru ultimul an școlar în care candidatul a desfășurat activitate didactică, cu excepția candidaților aflați în primul an de stagiu;

c) adeverinţă privind achitarea taxei de înscriere la examen, pentru candidaţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (3)-taxa se va plăti la centrul de examen (dacă este cazul);

d) adeverință din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului, ca personal didactic calificat, la data înscrierii;

e) dovada autorizării/acreditării unității de învățământ private, în baza LEN 1/2011 Cap. II , art. 22. alin 1 (dacă este cazul).

Sursa: https://isjbihor.ro/perfectionare/definitivat/926-examenul-national-de-definitivare-in-invatamant-2

 7 
 on: September 27, 2017, 04:22:22 PM 
Started by diana - Last post by diana
Ministerul Educației Naționale a lansat marți, 26 septembrie, în consultare publică, proiectul legii manualului școlar:
Expunere de motive: https://www.edu.ro/sites/default/files/21.09_Expunere%20de%20motive_LMS.pdf
Proiect legea manualului: https://www.edu.ro/sites/default/files/21.09_Proiect_Legea%20manualului_0.pdf

Obiectivul actului normativ îl reprezintă reglementarea regimului manualului şcolar în învăţământul preuniversitar.

În accepțiunea proiectului de lege, manualul şcolar este un bun de interes public, principalul instrument de lucru al elevului și reflectă lectura personalizată a programei, efectuată de echipele de autori, potrivit diverselor contexte de învățare și grupuri-țintă.

Elaborarea manualelor școlare se realizează de autori/grupuri de autori, în urma unor selecții de manuscrise prin proceduri transparente, în vederea asigurării calității științifice. Selecția va fi operată de grupuri de experți ai Centrului Național de Evaluare și Examinare și ai Institutului de Științe ale Educației. Ulterior, MEN va achiziţiona conceptul/conţinutul manualului şcolar de la autori/grupurile de autori.

Elaborarea manualelor școlare se realizează în oricare dintre următoarele situații:
a) apariția unor modificări la nivelul curriculumului național și introducerea unor discipline/module de pregătire noi;
b) aprobarea unor programe școlare noi pentru anumite discipline/module de pregătire;
c) existența unor discipline/module de pregătire fără manuale școlare aprobate;
d) efectuarea de modificări de minimum 25% la nivelul programelor școlare pentru anumite discipline/module de pregătire.

Înainte de retipărire, fiecare manual va fi reevaluat de grupuri de experți. Aceeași procedură de reevaluare este obligatorie anual și pentru manualele în format pdf și în variantă digitală interactivă.

Reamintim că, potrivit Legii Educației Naționale nr. 1/2011, Ministerul Educaţiei Naţionale are obligația de a asigura manuale şcolare în conformitate cu programele şcolare în vigoare, atât pentru învățământul de stat, cât și pentru învățământul particular obligatoriu acreditat/autorizat.

În urma consultării publice, Ministerul Educației Naționale va transmite spre aprobare Parlamentului României varianta finală a proiectului.

BIROUL DE COMUNICARE

Sursa: https://www.edu.ro/consultare-public%C4%83-privind-proiectul-legii-manualului-%C8%99colar

 8 
 on: September 25, 2017, 03:45:14 PM 
Started by diana - Last post by diana
Oferta Casei Corpului Didactic a Judetului Bihor
     Oferta de formare 2017-2018
http://www.ccdoradea.ro/docs/oferta%202017%20-%202018.pdf
     Programe de formare ale Casei Corpului Didactic a Judetului Bihor, acreditate de DFC
http://www.ccdoradea.ro/docs/cursuri%20acreditate.pdf

Inscrierea la programele de formare se poate realiza astfel:
    Se depune fisa de inscriere în original, completata corespunzător, la compartimentul programe al CCD;
    Cererile se pot descărca aici: cerere programe acreditate http://www.ccdoradea.ro/docs/2016_cerere_cursuri_acreditate.pdf
                                            cerere programe avizate  http://www.ccdoradea.ro/docs/2016%20cerere%20cursuri%20avizate.pdf
    Regulament de participare la programelor de formare ale Casei Corpului Didactic Bihor
http://www.ccdoradea.ro/docs/regulament%20PROGRAME.pdf

Perioade de inscriere la programele acreditate: semestrul I: 01.10 2017 - 01.11.2017

Sursa: http://www.ccdoradea.ro/oferta.htm

 9 
 on: September 25, 2017, 03:33:42 PM 
Started by diana - Last post by diana
Programe postuniversitare de formare si dezvoltare continua
    Management educațional
    Mentori
    Psihopedagogie specială

Sursa: https://www.uoradea.ro/Programe+de+formare?structure=Departamentul+pentru+Pregatirea+si+Perfectionarea+Personalului+Didactic

 10 
 on: September 22, 2017, 08:33:43 PM 
Started by diana - Last post by diana
Planificare anuala_religie ortodoxa_liceu_2017-2018

Planificarile sunt realizate conform programei şcolare aprobată prin O.M. nr. 5230/01.09.2008.

Sursa: prof. Ruxandra Burlacu Calinoiu, Liceul Tehnologic Maneciu

Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.2 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!